غربال آخرالزمان

مسلمانان در آخرالزمان چگونه اند !

ارسال شده در: مهدویت 1390/03/26

آنچه در روایات مشاهده می شود، اوضاع مسلمانان در آخرالزمان بسیار دلسرد کننده و برای کسانی که از آن آگاهند هشدار دهنده و کارگشا خواهد بود! فرد مسلمان در آخرالزمان آنچنان ناتوان است که از هر طرف به او ستم روا می دارند و مورد ظلم قرار می گیرد. اوضاع چنان تغییر می کند که ظالمان عنان حکومت ها را در دست گرفته و به ستم می پردازند. پراکندگی مسلمانان از یکدیگر از لحاظ عقیده و طرز فکر، نیز بر این امر بیش از پیش دامن می زند!