خروج دجال

دجال را بهتر بشناسید

ارسال شده در: مهدویت 1390/02/09

از نشانه های ظهور خروج دجال است. دجال به معنای دروغگو و حیله گر است، کسی که مردم را به وسیله ی دروغ و حیله گمراه می کند. در تاریخ، دجال های بسیاری وجود داشته اند، اما دجالی که در آخرالزمان خروج می کند جدای آنهاست و به نوعی سرآمد همه ی آنهاست و فتنه و حیله ی او بزرگتر است. خروج دجال نشانه ی ظهور و یا شروع قیامت است.1

با توجه به روایات از دجال ها به فراوانی نام برده شده که تعداد آنها در برخی از روایات آمده است. از تعدد دجال در روایات به عنوان چند شخصیت و همینطور یک شخصیت واحد می توان این نتیجه را گرفت که قبل از دجال حقیقی، حیله گران و دروغ گویانی خواهند آمد که مردم را با دروغ و حیله گمراه می کنند. اما بعد از این حیله گران، دجال حقیقی که سر آمد تمام دجالان است می آید و مردم را به گمراهی می کشاند!